GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VĂN PHÒNG

Văn phòng tương lai có thể không phải là những thứ bám víu hoặc mang tính công nghệ cũng như việc trao đổi ý kiến, với trọng tâm là sự cam kết của nhân viên – điều mà một số chuyên gia gọi là “tính bền vững mới”.

Chúng ta có thể cảm ơn trào lưu “văn phòng mở” để bắt đầu cuộc trò chuyện đó, biến những khái niệm như hợp tác và minh bạch thành quy ước. Nhưng những thuật ngữ mới về ngôn ngữ thiết kế tại nơi làm việc là ươm tạo, thụ phấn chéo, cộng sinh và hợp tác – những khái niệm đang làm cho không gian văn phòng không còn những bức tường khô cứng và tính phân cấp bình đẳng hơn. Theo cách ví von ngày nay thì không có giải thưởng nào cho những văn phòng bó buộc trong bốn bức tường nữa.